Головна сторінка
Головна сторінка Головна сторінка Мапа сайту Мапа сайту
Головна сторінка Статистична інформація Експрес-випуски Публікації Юним громадянам Всеукраїнський перепис населення Конкурс на заміщення вакантних посад
Новини
Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Доступ до публічної інформації
Нормативно-правова база
Соціально-економічне становище регіону
Метаописи державних статистичних спостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)
Замовлення статистичної інформації
Здійснення реформ в Україні
Корисна інформація
Звернення громадян
До уваги користувачів
Дошка об'яв
Мапа сайту
Пошук
Зворотній зв'язок
Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
«Урядова «гаряча лінія»
Національне агенство України з питань державної служби
Київська обласна державна адміністрація
Київська обласна рада
Національне агенство з питань запобігання корупції


Пошук на сайті:
Розширений пошук
Головна > Про Головне управління > Розпорядок роботи

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку для працівників
Головного управління статистики у Київській області

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління статистики
у Київській області
01 лютого 2016 р. № 16

 

 

I. Загальні положення

1. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Головного управління статистики у Київській області (далі – Правила) розроблено відповідно до статті 43 Конституції України, Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України), Закону України “Про державну службу”, інших нормативно-правових актів.

2. Правила визначають внутрішній трудовий розпорядок для працівників у Головному управлінні статистики у Київській області (далі – Головне управління статистики) та спрямовані на зміцнення трудової дисципліни, своєчасне і якісне виконання працівниками покладених на них обов’язків, раціональне використання робочого часу, підвищення продуктивності і ефективності праці.

3. Правила поширюються на всіх працівників Головного управління статистики.

II. Порядок прийняття, переведення та звільнення працівників

4. Прийняття на роботу, переведення на іншу посаду та звільнення працівників здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України “Про державну службу”, КЗпП України, інших нормативно-правових актів.

5. Прийняття на посаду державного службовця здійснюється на конкурсній основі в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України або за іншою процедурою, передбаченою законодавством.

6. Прийняття на роботу інших категорій працівників здійснюється на загальних підставах відповідно до КЗпП України.

7.  При прийнятті на роботу кандидат на посаду державного службовця подає до кадрової служби:

заяву про прийняття на роботу;

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

трудову книжку, оформлену в установленому порядку;

документи про освіту, науковий ступінь, учене звання тощо;

військовий квиток (для військовозобов'язаних);

документи про пільги (у разі їх наявності);

довідку про присвоєння реєстраційного ідентифікаційного коду;

заповнену особову картку (форма № П-2ДС) з відповідними додатками та дві фотокартки розміром 3х4 та 4х6 сантиметрів;

заповнену декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за попередній рік;

підписане письмове попередження про встановлені законодавством України обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням, а також документ про ознайомлення із Загальними правилами поведінки державного службовця, затвердженими наказом Головного управління державної служби України від 04 серпня 2010 року № 214, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2010 року за № 1089/18384;

письмову згоду на проведення обов’язкової спеціальної перевірки відомостей що подають кандидати на зайняття посад державної служби;

інші документи, передбачені законодавством.

8. Не можуть бути призначеними на посаду особи, які:

визнані в установленому порядку недієздатними;

мають судимість, що є не сумісною із зайняттям посади;

у разі прийняття на службу безпосередньо підконтрольні або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками;

в інших випадках, установлених законами України.

9. Прийом на роботу працівників оформлюється наказом Головного управління статистики, з яким працівник ознайомлюється під підпис.

У наказі зазначається назва посади відповідно до штатного розпису, на яку приймається працівник та умови оплати праці.

10. Особи, які вперше призначаються на посаду державного службовця, приймають Присягу державного службовця відповідно до статті 17 Закону України

"Про державну службу". Державний службовець підписує текст Присяги, який зберігається в його особовій справі. Про прийняття Присяги робиться запис у трудовій книжці.

11.  При прийнятті на роботу може встановлюватися випробування строком до шести місяців.

Випробування встановлюється з метою перевірки професійного рівня і ділових якостей, відповідності працівника роботі, яка йому доручається.

Умови про випробування зазначаються в наказі про прийняття на роботу.

Випробування не встановлюється у випадках, передбачених законодавством.

12. При прийнятті працівника на роботу чи при переведенні його в установленому порядку на іншу роботу в Головному управлінні статистики керівник структурного або відокремленого підрозділу зобов'язаний:

ознайомити працівника з його посадовою інструкцією під розписку;

ознайомити працівника із цими Правилами;

визначити працівнику робоче місце, забезпечити необхідними для роботи засобами;

проінструктувати працівника про порядок використання комп’ютерної мережі та засобів зв'язку, а також щодо техніки безпеки, протипожежної охорони та інших правил з охорони праці.

13. На всіх працівників ведуться трудові книжки в порядку, встановленому законодавством.

Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності в кадровій службі. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника зазначеної служби.

14. Звільнення працівників може мати місце лише на підставі та в порядку, визначеному законодавством.

15. Звільнення працівника оформлюється наказом Головного управління статистики.

16. Днем звільнення працівника є останній день роботи.

До дня звільнення працівник зобов’язаний повністю розрахуватися за одержані ним матеріальні цінності, повернути або передати службові документи іншій особі, визначеній керівником.

У день звільнення спеціаліст кадрової служби зобов'язаний видати працівнику його трудову книжку з внесеним до неї записом про звільнення. Записи про підстави звільнення провадяться згідно з наказом Головного управління статистики у точній відповідності з формулюванням законодавства та з посиланням на відповідну статтю (пункт) закону.

Одночасно в установленому порядку проводиться повний розрахунок з працівником.

III. Основні права і обов’язки працівників  

17.  Працівники мають право:

користуватись правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією України та законами України;

на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

на затвердження керівником визначеного обсягу службових повноважень за посадою;

брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень;

на оплату праці залежно від посади, рангу (для державних службовців), якості, досвіду та стажу роботи відповідно до законодавства;

на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання службових обов'язків, участь у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії;

вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку працівника, звинувачень або підозри;

на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

на соціальний і правовий захист відповідно до їх статусу;

захищати свої законні права та інтереси в установленому законодавством порядку.

18. Працівники зобов'язані:

дотримуватися Конституції України, інших нормативно-правових актів, у тому числі, Загальних правил поведінки державного службовця, затвердженими наказом Головного управління державної служби України від 04 серпня 2010 року № 214, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2010 року за № 1089/18384, цих Правил, положень про структурні та відокремлені підрозділи Головного управління статистики та посадових інструкцій;

своєчасно, точно і неупереджено виконувати свої посадові обов'язки, розпорядження і вказівки своїх керівників, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильності до окремих фізичних і юридичних осіб;

шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, що можуть зашкодити інтересам людей, держави, негативно вплинути на репутацію;

при виконанні своїх службових обов’язків проявляти ініціативу та постійно вдосконалювати організацію своєї роботи;

постійно вдосконалювати свої уміння, знання й навички з урахуванням функцій і завдань займаної посади, підвищувати професійний, інтелектуальний і культурний рівень за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти;

зберігати інформацію з обмеженим доступом, інформацію про громадян, що стала їм відома під час виконання службових обов'язків, а також іншу інформацію, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню;

утримувати робоче місце в порядку, а обладнання – у справному стані, додержуватись установленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів, що їм доручені;

дотримуватися вимог з питань охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки;

своєчасно надавати кадровій службі відомості про зміни, що відбулися (про вступ до навчального закладу та про його закінчення, зміну прізвища, складу сім'ї, зняття з військового обліку тощо);

працівники несуть також інші обов’язки відповідно до законодавства.

19. Конкретні права та обов'язки працівників визначаються затвердженими в установленому порядку положеннями про структурні і відокремлені підрозділи Головного управління статистики та посадовими інструкціями.

IV. Основні обов'язки керівництва Головного управління статистики

20. Керівництво зобов'язане:

неухильно дотримуватися вимог законодавства про працю та про державну службу;

під час укладання трудового договору роз’яснювати працівникові його права і обов’язки, інформувати про умови та оплату праці;

створювати для працівників умови, необхідні для ефективного виконання функціональних обов'язків, підвищення продуктивності праці;

забезпечувати матеріальне стимулювання і заохочення працівників за результатами їх особистої роботи, економне і раціональне витрачання фонду оплати праці, виплачувати заробітну плату в установлені строки;

забезпечувати працівників комп’ютерною та іншою оргтехнікою, необхідними для роботи матеріалами та приладдям;

забезпечувати вимоги охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки відповідно до законодавства, вживати заходів щодо своєчасного усунення причин і умов, що перешкоджають нормальній роботі працівників;

створювати умови для навчання та підвищення кваліфікації, економічних і правових знань працівників;

контролювати виконання працівниками вимог законодавства, цих Правил, здійснювати заходи, спрямовані на зміцнення трудової і виконавської дисципліни,

дотримання встановленого режиму праці і відпочинку;

виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством.

    V. Робочий час і його використання

21. Тривалість робочого часу працівників відповідно до законодавства не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Установлюється п'ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями – суботою та неділею.

Розпорядок роботи (м. Київ, вул. Тургенєвська,71):

початок роботи – 8 година 30 хвилин;

перерва на обід з 13 години до 13 години 30 хвилин;

кінець робочого дня – 17 година.

Розпорядок роботи у відокремлених підрозділах:

Назва відокремленого підрозділу

Час початку роботи

Час закінчення роботи

Перерва на обід

Управління статистики у Білоцерківському районі

830

1700

1230 – 1300

 

Управління статистики у Бориспільському районі

830

1700

1200 – 1230

Управління статистики у Броварському районі

830

1700

1330 – 1400

Управління статистики у Васильківському районі

830

1700

1230 – 1300

Управління статистики у Вишгородському районі

800

1700

1300 – 1400

Управління статистики у
Києво-Святошинському районі

830

1700

1300 – 1330

Управління статистики  у Миронівському районі

800

1700

Пт – 1600

1200 – 1248

Управління статистики в
Обухівському районі

800

Пн – Чт 1700

Пт – 1545

1200 – 1245

Управління статистики у Рокитнянському районі

800

1700

1200 – 1300

Управління статистики в
Яготинському районі

830

1700

1230 – 1300

Відділ статистики в
Іванківському районі

800

Пн – Чт 1700

Пт – 1545

1200 – 1245

Відділ статистики у
Переяслав-Хмельницькому районі

800

Пн – Чт 1700

Пт  – 1545

1200 – 1245

Відділ статистики у
Фастівському районі

800

Пн – Чт  1700

Пт – 1545

1200 – 1245

Сектор статистики у
місті Славутичі

800

Пн – Чт 1700

Пт – 1545

1300 – 1345

22. У випадках, передбачених статтею 56 КЗпП України, окремим працівникам на їх прохання за наказом Головного управління статистики може встановлюватися неповний робочий день або неповний робочий тиждень з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу.

23. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого дня працівників скорочується на одну годину.

За наказом Головного управління статистики для виконання невідкладної та непередбаченої роботи державні службовці зобов'язані з'являтися на роботу у вихідні, святкові та неробочі дні. Компенсація за таку роботу здійснюється відповідно до трудового законодавства.

24. Забороняється в робочий час відволікати працівників від їх безпосередньої роботи для виконання ними громадських доручень, скликати збори, засідання та наради з громадських питань.

Забороняється проведення у робочий час святкування працівниками особистих подій та пам’ятних дат в приміщенні Головного управління статистики.

25. Перебування працівника із службових питань у робочий час за межами приміщення можливе лише з відома керівника відповідного підрозділу, а керівників структурних (відокремлених) підрозділів – з відома начальника Головного управління статистики або заступників начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень. Мета та час відповідної відсутності на робочому місці фіксується в журналі реєстрації переміщень працівників у службових цілях у межах міста Києва, який ведеться в усіх структурних підрозділах за формою, що додається.

26. Працівникам, які є державними службовцями, відповідно до статті 35 Закону України "Про державну службу" надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законодавством не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою допомоги для оздоровлення у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

Працівникам, які мають стаж державної служби понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 15 календарних днів у порядку, встановленому законодавством.

Працівникам надаються також інші щорічні додаткові відпустки відповідно до законодавства.

27. Черговість надання працівникам щорічної основної і додаткової оплачуваної відпусток установлюється графіком, який затверджується в установленому порядку начальником Головного управління статистики.

Графік складається з урахуванням необхідності забезпечення нормальної роботи та особистих інтересів працівників і доводиться до відома всіх працівників.

Конкретний період надання відпусток у межах, установлених графіком, або у разі необхідності перенесення відпустки на інший період визначається за згодою між працівником та керівником відповідного підрозділу.

28. За наказом Головного управління статистики державні службовці можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки в порядку, встановленому законодавством.

Невикористана частина відпустки надається працівнику в будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки в наступному році.

29. За бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією в порядку, передбаченому Законом України “Про відпустки”.

  VI. Заохочення за успіхи в роботі

30.  За досягнення в роботі, багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у реалізацію державної політики в галузі статистики до працівників можуть застосовуватись такі форми матеріального і морального заохочення:

нагородження заохочувальною відзнакою Головного управління статистики;

нагородження заохочувальною відзнакою Держстату;

виплата грошової винагороди державному службовцю за сумлінну безперервну працю.

Зазначені види заохочення оголошуються в наказі Головного управління статистики про заохочення, доводяться до відома всього трудового колективу і заносяться до трудової книжки працівника.

31. Подання щодо застосування заохочень до працівників подають у встановленому порядку на розгляд начальника Головного управління статистики – заступники начальника Головного управління статистики, керівники структурних і відокремлених підрозділів.

VII. Стягнення за порушення трудової дисципліни

32. За порушення трудової дисципліни до працівника можуть застосовуватися такі дисциплінарні стягнення:

догана;

звільнення.

Дисциплінарні стягнення застосовуються до працівників за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов'язаних із проходженням державної служби, а також за вчинок, який порочить його як державного службовця або дискредитує Головне управління статистики.

Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване у випадках,  передбачених законом.

Крім дисциплінарних стягнень, передбачених законодавством про працю, до державних службовців можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:

попередження про неповну службову відповідність;

депреміювання, затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

Стягнення застосовуються в порядку, передбаченому законодавством.

33. Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

34. До застосування дисциплінарного стягнення керівництво Головного управління статистики повинно отримати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення.

Відмова працівника дати пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення.

За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

При обранні виду стягнення повинні враховуватися ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяна ним шкода, обставини, за яких вчинено проступок, і попередня робота працівника.

35. Стягнення оформлюється наказом Головного управління статистики і повідомляється працівникові під підпис. У наказі зазначаються мотиви застосування дисциплінарного стягнення.

Наказ Головного управління статистики в необхідних випадках доводиться до відома інших працівників Головного управління статистики.

36. Якщо протягом року з дня застосування дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і проявив себе як сумлінний працівник, стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

37. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому законодавством.

VІІІ. Порядок вирішення трудових спорів

38. Трудові спори, що виникають між працівником і керівництвом Головного управління статистики, розглядаються в порядку, передбаченому законодавством.

IX. Пропускний режим входу до адміністративної будівлі

39. Пропускний режим входу до адміністративної будівлі Головного управління статистики регулюється Інструкцією з охорони адміністративної будівлі Головного управління статистики у Київській області, затвердженою відповідним наказом Головного управління статистики.

40. Фото- або кінозйомка, відео- або/і звукозапис в адміністративній будівлі (службових приміщеннях) Головного управління статистики проводиться виключно на підставі письмового дозволу керівництва Головного управління статистики.

 

Copyright 2006-2017 © Головне управління статистики у Київській області