Головна сторінка
Головна сторінка Головна сторінка Мапа сайту Мапа сайту
Головна сторінка Статистична інформація Експрес-випуски Публікації Юним громадянам Всеукраїнський перепис населення Конкурс на заміщення вакантних посад Для респондентів Для громадськості
Новини
Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Нормативно-правова база
Соціально-економічне становище регіону
Метаописи державних статистичних спостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)
Здійснення реформ в Україні
Корисна інформація
Дошка об'яв
Мапа сайту
Пошук
Зворотній зв'язок
Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
«Урядова «гаряча лінія»
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Національне агенство з питань запобігання корупції
Київська обласна державна адміністрація
Київська обласна рада


Пошук на сайті:
Розширений пошук
Головна > Про Головне управління > Розпорядок роботи

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку для працівників
Головного управління статистики у Київській області

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління статистики
у Київській області
11 серпня 2017 р. № 66

 

 

 

I. Загальні положення

1. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Головного управління статистики у Київській області (далі – Правила) розроблено відповідно до статті 43 Конституції України, Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України), Закону України “Про державну службу”, інших нормативно-правових актів.

2. Правила визначають внутрішній трудовий розпорядок для працівників Головного управління статистики у Київській області (далі – Головне управління статистики) та спрямовані на зміцнення трудової дисципліни, своєчасне і якісне виконання працівниками покладених на них обов’язків, раціональне використання робочого часу, підвищення продуктивності і ефективності праці.

3. Правила поширюються на всіх працівників Головного управління статистики.

II. Порядок прийняття, переведення та звільнення працівників

4. Прийняття на роботу, переведення на іншу посаду та звільнення працівників здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України “Про державну службу”, КЗпП України, інших нормативно-правових актів.

5. Прийняття на посаду державного службовця здійснюється на конкурсній основі в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України або за іншою процедурою, передбаченою законодавством.

6. Прийняття на роботу інших категорій працівників здійснюється на загальних підставах відповідно до КЗпП України.

7. При прийнятті на роботу кандидат на посаду державного службовця подає для участі у конкурсі до відділу управління персоналом та документального забезпечення (далі – служба управління персоналом) необхідні документи відповідно до Закону України “Про державну службу”.

8. Не може бути призначена на посаду особа, яка:

визнана в установленому порядку недієздатною;

має судимість, що є не сумісною із зайняттям посади;

буде прямо підпорядкована близькій особі або якій будуть прямо підпорядковані близькі особи;

в інших випадках, установлених законами України.

9. Прийом на роботу працівників оформлюється наказом Головного управління статистики, з яким працівник ознайомлюється під підпис.

У наказі зазначається назва посади відповідно до штатного розпису, на яку приймається працівник та умови оплати праці.

10. Особи, призначені на посаду державної служби вперше, публічно складають Присягу державного службовця відповідно до статті 36 Закону України "Про державну службу". Підписаний текст Присяги державного службовця є складовою особової справи державного службовця. Про складання Присяги державного службовця робиться запис  у трудовій книжці державного службовця.

11. При прийнятті на роботу може встановлюватися випробування строком до шести місяців.

Випробування встановлюється з метою перевірки професійного рівня і ділових якостей, відповідності працівника роботі, яка йому доручається.

Умови про випробування зазначаються в наказі про прийняття на роботу.

12. При прийнятті працівника на роботу чи при переведенні його в установленому порядку на іншу роботу в Головному управлінні статистики керівник структурного або відокремленого підрозділу зобов'язаний:

визначити працівнику робоче місце, забезпечити необхідними для роботи засобами;

проінструктувати працівника про порядок використання комп’ютерної мережі та засобів зв'язку, а також щодо техніки безпеки, протипожежної охорони та інших правил з охорони праці;

ознайомити працівника з його посадовою інструкцією під розписку;

ознайомити працівника із цими Правилами.

13. На всіх працівників ведуться трудові книжки в порядку, встановленому законодавством.

Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності в службі управління персоналом. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника служби управління персоналом.

14. Звільнення працівників може мати місце лише на підставі та в порядку, визначеному законодавством.

15. Звільнення працівника оформлюється наказом Головного управління статистики.

16. Днем звільнення працівника є останній день роботи.

До дня звільнення працівник зобов’язаний повністю розрахуватися за одержані ним матеріальні цінності, повернути або передати службові документи іншій особі, визначеній керівником.

У день звільнення спеціаліст служби управління персоналом зобов'язаний видати працівнику його трудову книжку з внесеним до неї записом про звільнення. Записи про підстави звільнення провадяться згідно з наказом Головного управління статистики у точній відповідності з формулюванням законодавства та з посиланням на відповідну статтю (пункт) Закону України «Про державну службу», КЗпП України.

Одночасно в установленому порядку проводиться повний розрахунок з працівником.

III. Основні права і обов’язки працівників

17. Працівники мають право:

користуватись правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією України та законами України;

на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

на затвердження керівником визначеного обсягу службових повноважень за посадою;

брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень;

на оплату праці залежно від посади, рангу (для державних службовців), якості, досвіду та стажу роботи відповідно до законодавства;

на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання службових обов'язків, участь у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії;

вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку працівника, звинувачень або підозри;

на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

на соціальний і правовий захист відповідно до їх статусу;

захищати свої законні права та інтереси в установленому законодавством порядку.

18. Працівники зобов'язані:

дотримуватися Конституції України, інших нормативно-правових актів, Етичного кодексу працівників органів державної статистики, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 18.06.2013 року № 183, цих Правил, положень про структурні та відокремлені підрозділи Головного управління статистики та посадових інструкцій;

своєчасно, точно і неупереджено виконувати свої посадові обов'язки, розпорядження і вказівки своїх керівників, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильності до окремих фізичних і юридичних осіб;

шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, що можуть зашкодити інтересам людей, держави, негативно вплинути на репутацію;

при виконанні своїх службових обов’язків проявляти ініціативу та постійно вдосконалювати організацію своєї роботи;

постійно вдосконалювати свої уміння, знання й навички з урахуванням функцій і завдань займаної посади, підвищувати професійний, інтелектуальний і культурний рівень за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти;

зберігати інформацію з обмеженим доступом, інформацію про громадян, що стала їм відома під час виконання службових обов'язків, а також іншу інформацію, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню;

утримувати робоче місце в порядку, а обладнання – у справному стані, додержуватись установленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів, що їм доручені;

дотримуватися вимог з питань охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки;

своєчасно надавати службі управління персоналом відомості про зміни, що відбулися (про вступ до навчального закладу та про його закінчення, зміну прізвища, складу сім'ї, зняття з військового обліку тощо);

працівники несуть також інші обов’язки відповідно до законодавства.

19. Конкретні права та обов'язки працівників визначаються затвердженими в установленому порядку положеннями про структурні і відокремлені підрозділи Головного управління статистики та посадовими інструкціями.

IV. Основні обов'язки керівництва Головного управління статистики

20. Керівництво зобов'язане:

неухильно дотримуватися вимог законодавства про працю та про державну службу;

під час укладання трудового договору роз’яснювати працівникові його права і обов’язки, інформувати про умови та оплату праці;

створювати для працівників умови, необхідні для ефективного виконання функціональних обов'язків, підвищення продуктивності праці;

забезпечувати матеріальне стимулювання і заохочення працівників за результатами їх особистої роботи, економне і раціональне витрачання фонду оплати праці, виплачувати заробітну плату в установлені строки;

забезпечувати працівників комп’ютерною та іншою оргтехнікою, необхідними для роботи матеріалами та приладдям;

забезпечувати вимоги охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки відповідно до законодавства, вживати заходів щодо своєчасного усунення причин і умов, що перешкоджають нормальній роботі працівників;

створювати умови для навчання та підвищення кваліфікації, економічних і правових знань працівників;

контролювати виконання працівниками вимог законодавства, цих Правил, здійснювати заходи, спрямовані на зміцнення трудової і виконавської дисципліни, дотримання встановленого режиму праці і відпочинку;

виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством.

V. Робочий час і його використання

21. Тривалість робочого часу працівників відповідно до законодавства не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Установлюється п'ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями – суботою та неділею.

Розпорядок роботи (м. Київ, вул. Тургенєвська,71):

початок роботи – 8 година 30 хвилин;

перерва на обід з 13 години до 13 години 30 хвилин;

кінець робочого дня – 17 година.

Робочий час охоронця передбачає застосування змінного режиму роботи. Робота понад установлену тривалість робочого дня вважається надурочною і оплачується в подвійному розмірі. Обліковим періодом тривалості робочого часу є календарний рік (з 01 січня по 31 грудня).

Розпорядок роботи у відокремлених підрозділах:

Назва відокремленого підрозділу

Час початку роботи

Час закінчення роботи

Перерва на обід

Управління статистики у
Білоцерківському районі

830

1700

1230 – 1300

Управління статистики у
Бориспільському районі

830

1700

1200 – 1230

Управління статистики у
Броварському районі

830

1700

1330 – 1400

Управління статистики у
Васильківському районі

830

1700

1230 – 1300

Управління статистики у
Вишгородському районі

800

1700

1300 – 1400

Управління статистики у
Києво-Святошинському районі

830

1700

1300 – 1330

Управління статистики у
Миронівському районі

800

1700

Пт – 1600

1200 – 1248

Управління статистики в
Обухівському районі

800

Пн – Чт 1700

Пт – 1545

1200 – 1245

Управління статистики у
Рокитнянському районі

800

1700

1200 – 1300

Управління статистики в
Яготинському районі

830

1700

1230 – 1300

Відділ статистики в
Іванківському районі

800

Пн – Чт 1700

Пт – 1545

1200 – 1245

Відділ статистики у
Переяслав-Хмельницькому районі

800

Пн – Чт 1700

Пт  – 1545

1200 – 1245

Відділ статистики у
Фастівському районі

800

Пн – Чт  1700

Пт – 1545

1200 – 1245

Сектор статистики у
місті Славутичі

800

Пн – Чт 1700

Пт – 1545

1300 – 1345

22. У випадках, передбачених статтею 56 КЗпП України, окремим працівникам на їх прохання за наказом Головного управління статистики може встановлюватися неповний робочий день або неповний робочий тиждень з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу.

23. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого дня працівників скорочується на одну годину.

За наказом Головного управління статистики для виконання невідкладної та непередбаченої роботи державні службовці зобов'язані з'являтися на роботу у вихідні, святкові та неробочі дні. Компенсація за таку роботу здійснюється відповідно до трудового законодавства.

24. Забороняється в робочий час відволікати працівників від їх безпосередньої роботи для виконання ними громадських доручень, скликати збори, засідання та наради з громадських питань.

Забороняється проведення у робочий час святкування працівниками особистих подій та пам’ятних дат в приміщеннях Головного управління статистики.

25. Перебування працівника із службових питань у робочий час за межами приміщення можливе лише з відома керівника відповідного підрозділу, а керівників структурних (відокремлених) підрозділів – з відома начальника Головного управління статистики або заступників начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень. Мета та час відповідної відсутності на робочому місці фіксується в журналі реєстрації переміщень працівників у службових цілях у межах міста Києва, який ведеться в усіх структурних підрозділах за формою, що додається.

26. Працівникам, які є державними службовцями, відповідно до статті 57 Закону України "Про державну службу" надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законодавством не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати.

За кожний рік державної служби після досягнення п'ятирічного стажу державної служби державному службовцю надається один календарний день щорічної додаткової оплачуваної відпустки, але не більш як 15 календарних днів.

Працівникам надаються також інші щорічні додаткові відпустки відповідно до законодавства.

27. Черговість надання працівникам щорічної основної і додаткової оплачуваної відпусток установлюється графіком, який затверджується начальником Головного управління статистики за погодженням з Первинною профспілковою організацією.

Графік складається керівниками структурних та відокремлених підрозділів з урахуванням необхідності забезпечення нормальної роботи та особистих інтересів працівників і доводиться до відома всіх працівників.

Конкретний період надання відпусток у межах, установлених графіком, або у разі необхідності перенесення відпустки на інший період визначається за згодою між працівником та керівником відповідного підрозділу.

28. За наказом Головного управління статистики державні службовці можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки в порядку, встановленому законодавством.

Невикористана частина відпустки надається працівнику в будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки в наступному році.

VI. Заохочення за успіхи в роботі

29. За досягнення в роботі, багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у реалізацію державної політики в галузі статистики до працівників можуть застосовуватись такі форми матеріального і морального заохочення:

нагородження заохочувальною відзнакою Головного управління статистики;

нагородження заохочувальною відзнакою Держстату;

Зазначені види заохочення оголошуються в наказі Головного управління статистики про заохочення, доводяться до відома всього трудового колективу і заносяться до трудової книжки працівника.

30. Обґрунтування щодо застосування заохочень до працівників подають заступники начальника Головного управління статистики, керівники структурних і відокремлених підрозділів на розгляд начальнику Головного управління статистики.

VII. Стягнення за порушення трудової дисципліни

31. Дисциплінарні стягнення застосовуються до працівників за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов'язаних із проходженням державної служби, а також за вчинок, який порочить його як державного службовця або дискредитує Головне управління статистики.

Відповідно до КЗпП України, до працівника може бути застосоване тільки один з таких заходів стягнення:

а) догана;

б) звільнення з роботи.

До державних службовців, крім дисциплінарних стягнень, передбачених КЗпП України, можуть застосовуватись заходи дисциплінарного впливу, передбачені ст. 66 Закону України «Про державну службу»:

а) зауваження;

б) догана;

в) попередження про неповну службову відповідність;

г) звільнення з посади державної служби.

32. Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

33. До застосування дисциплінарного стягнення керівництво Головного управління статистики повинно отримати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення.

Відмова працівника дати пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення.

За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

При обранні виду стягнення повинні враховуватися ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяна ним шкода, обставини, за яких вчинено проступок, і попередня робота працівника.

34. Стягнення оголошується в наказі Головного управління статистики і повідомляється працівникові під розписку.

Наказ Головного управління статистики в необхідних випадках доводиться до відома інших працівників Головного управління статистики.

35. Якщо протягом року з дня застосування дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і проявив себе як сумлінний працівник, стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

36. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому чинним законодавством.

VІІІ. Порядок вирішення трудових спорів

37. Трудові спори, що виникають між працівником і керівництвом Головного управління статистики, розглядаються в порядку, передбаченому законодавством.

IX. Пропускний режим входу до адміністративної будівлі

38. Пропускний режим входу до адміністративної будівлі Головного управління статистики регулюється Інструкцією з охорони адміністративної будівлі Головного управління статистики у Київській області, затвердженою відповідним наказом Головного управління статистики.

39. Фото- або кінозйомка, відео- або/і звукозапис в адміністративній будівлі (службових приміщеннях) Головного управління статистики проводиться виключно на підставі письмового дозволу керівництва Головного управління статистики.

Copyright 2006-2019 © Головне управління статистики у Київській області