Головна сторінка
Головна сторінка Головна сторінка Мапа сайту Мапа сайту
Головна сторінка Статистична інформація Експрес-випуски Публікації Юним громадянам Всеукраїнський перепис населення Конкурс на заміщення вакантних посад Для респондентів Для громадськості Анкетні опитування
Новини
Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Нормативно-правова база
Соціально-економічне становище регіону
Метаописи державних статистичних спостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)
Здійснення реформ в Україні
Корисна інформація
Дошка об'яв
Мапа сайту
Пошук
Зворотній зв'язок
Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
«Урядова «гаряча лінія»
Цілодобова "гаряча лінія" з питань координації евакуації
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Національне агенство з питань запобігання корупції
Київська обласна державна адміністрація
Київська обласна рада


Пошук на сайті:
Розширений пошук
Головна > Про Головне управління > Регламент Головного управління
Версія для друку Передати по пошті

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління статистики
у Київській області

30.06.2023 № 42

Регламент

Головного управління статистики у Київській області

 

I. Загальні положення

1. Регламент Головного управління статистики у Київській області (далі – Регламент) установлює порядок організації діяльності Головного управління статистики у Київській області (далі – ГУС у Київській області), пов’язаної зі здійсненням його повноважень.

ГУС у Київській області є територіальним органом Державної служби статистики України (далі – Держстат), що в межах наданих повноважень здійснює реалізацію державної політики у сфері статистики.

ГУС у Київській області, що підпорядковане Держстату, є юридичною особою публічного права і складовою частиною єдиної системи органів державної статистики.

До складу ГУС у Київській області входять його структурні підрозділи, які утримуються за рахунок загального фонду державного бюджету.

2. ГУС у Київській області у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України й актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Кабінету Міністрів України, наказами й дорученнями Голови Держстату та положенням про ГУС у Київській області.

3. Основні завдання ГУС у Київській області визначено у Положенні про ГУС у Київській області (далі – Положення), затвердженому наказом Держстату.

Основні завдання структурних підрозділів визначені у Положеннях про структурні підрозділи, затверджені наказом ГУС у Київській області.

4. ГУС у Київській області в межах своїх повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання.

5. ГУС у Київській області під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими органами державної влади й органами місцевого самоврядування, а також іншими юридичними особами.

6. Формування обсягів фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення виконання завдань, покладених на ГУС у Київській області, здійснюється в порядку, визначеному Бюджетним кодексом України і нормативно-правовими актами, які регулюють відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження та виконання Державного бюджету України.

7. Діяльність ГУС у Київській області є відкритою та прозорою (за винятком конфіденційної інформації), що забезпечується шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному вебсайті, публікацій у засобах масової інформації, трансляції на радіо й телебаченні репортажів, інтерв'ю, виступів працівників ГУС у Київській області.

8. Щорічно оприлюднюється звіт про результати діяльності ГУС у Київській області, який розміщується на офіційному вебсайті.

 

II. Організація роботи ГУС у Київській області

1. Планування роботи

1. Основою для планування діяльності ГУС у Київській області є довгострокова програма розвитку державної статистики, план державних статистичних спостережень на відповідний рік, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України, технологічна програма державних статистичних спостережень, затверджена наказом Держстату, річні плани за пріоритетними напрямами роботи Держстату, замовлення користувачів, які виконуються на платній основі.

2. З метою забезпечення послідовних та узгоджених дій структурних підрозділів, для забезпечення своєчасного виконання плану державних статистичних спостережень щороку розробляється технологічна програма державних статистичних спостережень ГУС у Київській області (далі – ТП ДСС ГУС), яка містить заходи з організації проведення державних статистичних спостережень за процесами статистичного виробництва, підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів і здійснення інших видів діяльності з визначенням відповідальних виконавців та термінів виконання робіт.

ТП ДСС ГУС формується відповідно до Порядку формування технологічної програми державних статистичних спостережень в автоматизованій системі ведення технологічної програми державних статистичних спостережень, затвердженого наказом Держстату, та затверджується наказом ГУС у Київській області.

3. ГУС у Київській області складає річні плани за відповідними пріоритетними напрямами роботи, передбаченими чинним законодавством та визначеними Держстатом.

4. Після закінчення звітного року готується інформація про виконання планів за відповідними пріоритетними напрямами роботи і подається на розгляд начальнику та заступникам начальника ГУС у Київській області відповідно до розподілу функціональних повноважень.

2. Моніторинг результатів діяльності структурних підрозділів

1. Протягом року, структурним підрозділом відповідальним за моніторинг статистичної діяльності, здійснюється поточний моніторинг виконання ТП ДСС ГУС та річних планів на основі інформації, що подається керівниками структурних підрозділів ГУС у Київській області про їх виконання.

 

3. Визначення повноважень керівництва та працівників ГУС у Київській області

1. Повноваження начальника ГУС у Київській області визначаються Положенням та посадовою інструкцією.

2. Розподіл функціональних повноважень між начальником ГУС у Київській області та його заступниками затверджується наказом, в якому визначаються:

1) перелік структурних підрозділів, діяльність яких спрямовується, координується та контролюється відповідно начальником та заступниками начальника ГУС у Київській області;

2) перелік функціональних повноважень, закріплених за заступниками начальника ГУС у Київській області, що випливають із покладених на ГУС у Київській області завдань і функцій;

3) порядок виконання функціональних повноважень заступниками начальника ГУС у Київській області у разі відсутності одного з них.

3. Положення про структурні підрозділи ГУС у Київській області розробляються керівниками структурних підрозділів, погоджуються із заступником начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень, юриcтом, відділом, відповідальним за управління персоналом і затверджуються наказом ГУС у Київській області.

Положення про підрозділи у складі структурних підрозділів розробляються керівниками відповідних підрозділів, погоджуються юриcтом, відділом, відповідальним за управління персоналом та затверджуються начальником ГУС у Київській області.

4. Посадові обов’язки керівників структурних підрозділів визначаються положеннями про ці підрозділи та посадовими інструкціями. Посадові обов’язки інших працівників визначаються посадовими інструкціями, які розробляються керівниками структурних підрозділів згідно з вимогами чинного законодавства.

 

4. Постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи

1. ГУС у Київській області для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції утворює постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи:

колегію ГУС у Київській області – дорадчий орган, утворений для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції та обговорення найважливіших напрямів діяльності;

експертну комісію ГУС у Київській області – постійно діючий орган, утворений з метою організації та проведення попередньої експертизи цінності документів, що утворилися в процесі діяльності та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд експертно-перевірній комісії Державного архіву Київської області;

інвентаризаційну комісію – з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку;

тендерний комітет ГУС у Київській області – з метою організації та проведення процедур закупівель згідно із Законом України «Про публічні закупівлі»;

конкурсну комісію для проведення відбору кандидатів на зайняття посад державної служби категорій "Б" і "В" ГУС у Київській області, призначення на які здійснюється начальником ГУС у Київській області – постійно діючий орган утворений для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби з метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки, згідно із Законом України «Про державну службу»;

дисциплінарну комісію з розгляду дисциплінарних справ ГУС у Київській області – постійно діючий орган утворений для здійснення дисциплінарного провадження з метою визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку при притягненні державного службовця до дисциплінарної відповідальності.

2. Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів приймає начальник ГУС у Київській області. Кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються наказами ГУС у Київській області.

 

5. Управління персоналом та проходження державної служби

1. Організацію роботи з управління персоналом в ГУС у Київській області здійснює структурний підрозділ відповідальний за управління персоналом.

2. Прийняття осіб на роботу до ГУС у Київській області та їх звільнення здійснюється відповідно до Закону України "Про державну службу" та Кодексу законів про працю України з урахуванням інших норм нормативно-правових актів.

3. Призначення на посади державної служби здійснюється за результатами конкурсу крім випадків, передбачених Законом України "Про державну службу".

4. Проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби регулюється Порядком проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами).

5. Рішення про призначення або про відмову в призначенні на посаду державної служби приймається за результатами спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та за результатами перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади".

6. Особа, яка вступає на посаду державної служби вперше, набуває статусу державного службовця з дня публічного складення нею Присяги державного службовця, а особа, яка призначається на посаду державної служби повторно − з дня призначення на посаду.

7. З метою перевірки відповідності державного службовця займаній посаді при призначенні на посаду державної служби може встановлюватись випробування строком до шести місяців.

При призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов'язковим.

8. Присвоєння рангів державними службовцям здійснюється відповідно до статті 39 Закону України "Про державну службу" та Порядку присвоєння рангів державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 306 (зі змінами).

9. Просування державного службовця по службі здійснюється з урахуванням професійної компетентності шляхом зайняття вищої посади за результатами конкурсу.

10. З метою встановлення моральних норм професійної поведінки працівників органів державної статистики, формування довіри до них громадськості наказом Держстату від 04.11.2022 № 271 затверджено Етичний кодекс працівників органів державної статистики, схвалений Галузевою радою по роботі з кадрами в органах державної статистики.

11. Для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування їхньої кар'єри, виявлення потреби у професійному навчанні щороку проводиться оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.

Оцінювання результатів службової діяльності проводиться на підставі показників результативності, ефективності та якості, визначених з урахуванням посадових обов'язків державного службовця, а також дотримання ним правил етичної поведінки та вимог законодавства у сфері запобігання корупції.

Оцінювання здійснюється в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

12. Державним службовцям ГУС у Київській області створюються умови для підвищення рівня професійної компетентності шляхом професійного навчання, яке проводиться за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, через систему підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації, зокрема в галузі знань "Публічне управління та адміністрування", у встановленому законодавством порядку в навчальних закладах, установах, організаціях незалежно від форми власності, які мають право надавати освітні послуги, у тому числі за кордоном.

13. Тривалість робочого часу працівників ГУС у Київській області, розпорядок роботи, порядок обліку робочого часу та надання відпусток, порядок повідомлення працівниками про відсутність на роботі, умови і порядок перебування в ГУС у Київській області у вихідні, святкові та неробочі дні, а також після закінчення робочого часу, порядок доведення до відома працівників нормативно-правових актів, наказів, розпоряджень та доручень зі службових питань, порядок прийняття та передачі працівниками діловодства (справ) і майна працівниками визначаються Правилами внутрішнього службового розпорядку ГУС у Київській області, затвердженими конференцією державних службовців ГУС у Київській області та Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників ГУС у Київській області, затвердженими наказом ГУС у Київській області.

14. За бездоганну та ефективну державну службу, за особливі заслуги до державних службовців застосовують такі види заохочень:

оголошення подяки;

дострокове присвоєння чергового рангу;

відзначення відомчою заохочувальною відзнакою Держстату;

представлення до нагородження урядовою відзнакою;

представлення до відзначення державною нагородою.

Подання щодо застосування заохочень до працівників подають у встановленому порядку на розгляд начальнику ГУС у Київській області заступники начальника, керівники структурних підрозділів за погодженням з заступниками начальника відповідно до розподілу функціональних повноважень.

15. За невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни працівники притягаються до дисциплінарної відповідальності.

Засади дисциплінарної відповідальності державних службовців визначає Закон України "Про державну службу".

Працівники які обіймають посади, що не віднесені до категорій посад державної служби, притягаються до дисциплінарної відповідальності у порядку, визначеному Кодексом законів про працю України.

16. Порядок входу і виходу з адміністративної будівлі ГУС у Київській області, охорони і збереження матеріальних цінностей визначається відповідно до Інструкції з охорони адміністративної будівлі ГУС у Київській області, затвердженої наказом ГУС у Київській області.

 

ІІІ. Організація роботи з документами та контролю виконання

1. Організація роботи з документами та контроль за їх виконанням здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства в ГУС у Київській області, затвердженої наказом ГУС у Київській області.

2. Основна форма провадження діловодства в ГУС у Київській області є електронною.

3. Відповідальність за організацію діловодства в ГУС у Київській області несе начальник ГУС у Київській області.

Відповідальність за організацію діловодства в  самостійних структурних підрозділах, електронного документообігу, безпосередній контроль за виконанням документів у ГУС у Київській області покладається на структурний підрозділ, відповідальний за документальне забезпечення та контроль виконання.

4. За зміст, якість підготовки та оформлення на належному рівні документів, що готуються у межах своїх повноважень на виконання завдань, визначених у законах України, актах Президента України, Постановах Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актах Кабінету  Міністрів України, наказах центральних органів виконавчої влади, Держстату, а також відповідей на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, відповідають заступники начальника ГУС у Київській області відповідно до розподілу  функціональних повноважень.

5. За зміст, якість підготовки та оформлення на належному рівні інших документів, а також організацію діловодства та зберігання документів у структурних підрозділах ГУС у Київській області відповідають їх керівники.

6. Контроль здійснюється за виконанням усіх зареєстрованих документів, у яких установлено завдання, а також виконання яких підлягає обов’язковому контролю.

7. Обов’язковому контролю підлягають завдання, визначені актами законодавства, наказами Держстату та дорученнями керівництва Держстату, розпорядженнями місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, запити та звернення народних депутатів України й депутатів місцевих рад, звернення громадян, запити на публічну інформацію, власні рішення.

8. Організацію контролю за виконанням завдань, визначених в актах державних органів та дорученнях вищих посадових осіб, здійснюють заступники начальника ГУС у Київській області відповідно до розподілу функціональних повноважень.

9. Безпосередній контроль за виконанням документів покладається на посадову особу структурного підрозділу, відповідального за документальне забезпечення та контроль виконання.

10. У структурних підрозділах безпосередній контроль за виконанням документів здійснює особа, відповідальна за ведення діловодства й архіву.

11. Інформація про результати виконання взятих на контроль документів узагальнюється станом на перше число кожного місяця посадовою особою структурного підрозділу, відповідального за документальне забезпечення та контроль виконання, яка відповідає за контроль, і подається керівництву ГУС у Київській області у вигляді зведень про виконання документів.

 

ІV. Порядок проведення нарад

Загальні положення

1. Для вирішення питань, що виникають у повсякденній роботі ГУС у Київській області, проводять наради за участю керівників структурних підрозділів, а також, в разі необхідності, інших зацікавлених осіб.

2. Наради проводять начальник та заступники начальника ГУС у Київській області, керівники структурних підрозділів.

3. На наради можуть бути запрошені особи, без участі яких питання, що включені до порядку денного, не можуть бути розглянуті належним чином.

4. Контроль за виконанням доручень, наданих на нарадах, здійснює структурний підрозділ відповідно до повноважень.

5. Питання щодо присутності на засіданнях представників засобів масової інформації, використання кіно-, відео-, фотознімальної та звукозаписувальної техніки, радіотелефонного зв'язку вирішує начальник ГУС у Київській області.

Оперативні наради

1. З метою розгляду й оперативного вирішення окремих питань, що належать до повноважень ГУС у Київській області, начальник або один із заступників начальника проводять оперативні наради за участю керівників структурних підрозділів та інших зацікавлених осіб.

2. З окремих питань основної діяльності оперативні наради проводять керівники структурних підрозділів ГУС у Київській області.

3. Рішення, прийняті на оперативній нараді, за необхідності, не пізніше, ніж у дводенний строк, оформлюються протоколом, що підписується головуючим.

4. Організація проведення оперативних нарад покладається на структурний підрозділ ГУС у Київській області, відповідальний за координацію або до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.

 

V. Взаємодія ГУС у Київській області з місцевими державними органами та органами місцевого самоврядування

1. ГУС у Київській області у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими місцевими державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами.

2. ГУС у Київській області, з метою ефективної співпраці:

1) залучає для використання у статистичних цілях адміністративні дані та іншу необхідну інформацію й забезпечує взаємодію інформаційної системи ГУС у Київській області з інформаційними системами місцевих державних органів й органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб шляхом взаємного обміну інформацією;

2) надає місцевим державним органам та органам місцевого самоврядування статистичну інформацію в обсягах, за формами і в строки, визначені планом державних статистичних спостережень;

3) здійснює проведення статистичних спостережень і надання послуг на платній основі відповідно до Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 08 листопада 2000 року № 1659;

4) здійснює відповідно до чинного законодавства інші заходи, пов'язані з виконанням завдань, покладених на ГУС у Київській області.

 

VI. Взаємодія із засобами масової інформації та громадськістю

1. ГУС у Київській області у межах своїх повноважень:

1) проводить консультації з громадськістю та користувачами статистичної інформації, забезпечує статистичною інформацією користувачів відповідно до законодавства;

2) інформує громадськість та користувачів статистичної інформації про діяльність ГУС у Київській області шляхом розміщення інформації на офіційному вебсайті, публікацій статистичної інформації у засобах масової інформації, участі у теле- і радіопередачах, виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції;

3) здійснює моніторинг повідомлень у засобах масової інформації стосовно своєї діяльності;

4) аналізує потреби користувачів у статистичній інформації та доступі до неї, зокрема за результатами їх анкетних опитувань;

5) забезпечує статистичною інформацією користувачів відповідно до законодавства.

 

VII. Організація роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації. Розгляд запитів і звернень народних
депутатів України

1. Особистий прийом громадян і розгляд звернень громадян здійснюється відповідно до Закону України “Про звернення громадян”.  

2. Діловодство за зверненнями громадян у ГУС у Київській області ведеться окремо від інших видів діловодства згідно з Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в ГУС у Київській області, затвердженої наказом ГУС у Київській області і покладається на структурний підрозділ відповідальний за документальне забезпечення та контороль виконання.

3. Особистий прийом громадян проводиться начальником та заступниками начальника ГУС у Київській області, відповідно до порядку та графіку прийому громадян, затверджених наказом ГУС у Київській області.

4. Депутатські запити і звернення розглядаються у порядку, визначеному законами України «Про статус народного депутата України», «Про статус депутатів місцевих рад».

5. Порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, яка перебуває у володінні ГУС у Київській області, та інформації, що становить суспільний інтерес, здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації".

 

VIII. Взаємодія з респондентами

1. З метою організації ефективної роботи з респондентами ГУС у Київській області:

дотримується вимог Політики Держстату у сфері взаємодії з респондентами та постачальниками адміністративних даних, затвердженої наказом Держстату від 04.12.2012 №504, щодо організації та проведення державних статистичних спостережень за соціально-економічними та демографічними процесами, екологічною ситуацією в Україні та її регіонах через збирання форм державних статистичних спостережень і залучення для використання в статистичних цілях інформації, отриманої від державних органів, органів місцевого самоврядування та інших юридичних осіб, які здійснюють діяльність, пов’язану зі збиранням і використанням адміністративних даних;

забезпечує респондентів звітно-статистичною документацією, шляхом розміщення на вебсайті в електронному вигляді (за винятком державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації) відповідно до плану державних статистичних спостережень на відповідний рік;

отримує в установленому Держстатом порядку та строки від усіх респондентів, на яких поширюється дія Закону України «Про державну статистику», первинні та статистичні дані, дані бухгалтерського обліку, іншу необхідну для проведення статистичних спостережень інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом, а також пояснення, що додаються до них;

забезпечує відповідно до законодавства збереження та захист статистичної інформації, дотримання її конфіденційності;

вивчає стан первинного обліку і статистичної звітності, перевіряє достовірність первинних даних, поданих респондентами. Може застосовувати щодо респондентів - юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, а також фізичних осіб - підприємців метод безпосереднього відвідування виробничих, службових та інших приміщень, ділянок тощо у порядку, встановленому Держстатом;

вимагає від респондентів внесення виправлень до статистичної звітності, інших статистичних формулярів у разі виявлення недостовірних первинних даних. У разі невиконання цієї вимоги у визначений строк може самостійно вносити такі виправлення з подальшим повідомленням про це респондентів;

вивчає пропозиції респондентів щодо вдосконалення форм державних статистичних спостережень з метою зменшення звітного навантаження;

встановлює зворотний зв’язок з респондентами, проводить наради, семінари, конференції, анкетні опитування, надає роз’яснення, методичні консультації.

 

ІХ. Запобігання та виявлення корупції в ГУС у Київській області

 

1. Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України "Про запобігання корупції", Закону України "Про державну службу", а також прийнятими на їх виконання іншими нормативно-правовими актами в частині антикорупційної діяльності.

Організацію роботи щодо запобігання та виявлення корупції в ГУС у Київській області здійснює головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.

 

 

 

 

 

Начальник відділу планування, координації та моніторингу статистичної діяльності                                                                                                                                     Т. І. Євтушенко

 

Copyright 2006-2024 © Головне управління статистики у Київській області